onsdag, september 04, 2019

Vannskandalen på Askøy og etablert media

  Vestland Piratparti har i de siste månedene jobbet med å få frigitt dokumenter i forbindelse med vannforsyningskandalen i Askøy Kommune.
  Det er tre sammenhengende saker her. Forgiftningene av vannet og Askøy Kommunes reaksjon på vår innsynsbegjæring, og det at pressen har nektet å dele våre funn er tre like store skandaler. Vi gjorde jobben for dem, men etablert media har nektet å gjengi det, både i avisinnlegg og intervjuer. En journalist ringte til og med til oss og klaget på at vi skrev innlegget. Det har heller ikke vært noen tegn på at han og andre "journalister" har gått i seg selv. Man kan undre seg på hva som har skjedd med de siste restene av undersøkende journalistikk.


Resultater fra undersøkelser om vanndriften i Askøy kommune.

---

Etter en lenger periode med undersøkende arbeid har Vestland Piratparti kommet til bunns i detaljene rundt driften av Øvre Kleppe høydebasseng.

Konklusjonen følger etter historikk/fakta.

Litt oppsummert historikk/fakta:
- Vestland Piratparti tok kontakt med Askøy kommune via en innsynsbegjæring 9. juni 2019.
- Kommunen svarte ikke i nærheten av lovpålagte tidsfrister, og nektet innsyn i de mest relevante dokumentene.
- Klagen og etterspørsel om utvidet grunngiving for avslag ble ikke behandlet innen lovpålagte tidsfrister, og videre svar har uteblitt.
- Askøy kommune har brutt offentlighetsloven på tre punkter, med muligheter for videre feil i saksbehandlingen.
- Innsynavslaget ble klaget inn til Fylkesmannen som avviste saken ettersom de mener at noen få vannprøveresultater som ble sendt som et tillegg tilfredsstiller innsynsbegjæringen, noe som ikke er tilfelle.
- Per dags dato (28.08.2019) er ikke innsynsbegjæringen tilfredsstillende besvart.

Nye hendelser:

Etter en lang periode med lite tilfredsstillende kommunikasjon fikk vi endelig innsyn i noen vannprøver fra perioden 6. juni 2019 og noen dager fremover. Dette inneholdt den informasjonen vi allerede visste, dvs. at vannet inneholdt smitte.

Vi lurte på hvorfor vi bare hadde fått noen prøver, og stilte spørsmålet:

"Er dette de eneste prøvene som er tatt i 2019?"

Saksbehandler kunne ikke svare på spørsmålet, og vi ble henvist til en ansatt i vann og avløp.

Vi fikk kontakt med vedkommende og fikk bekreftet at det ikke har blitt tatt vannprøver fra Øvre Kleppe høydebasseng i hele 2019! ??

Vi spurte spørsmålet:

"Spesielt tatt i betraktning at det ble advart mot byggingen av høydebassenget allerede på 60-tallet, hva tenker du om at det ikke foreligger jevnlig testing av vannet?"

Svaret var i det minste ærlig, dvs. at dette ikke har vært godt nok.

Det må i denne sammenheng legges til at vedkommende i andre enden av telefonen på dette tidspunktet oppførte seg saklig, hjelpsom, og informativt.

Konklusjon:

Vannsikkerheten i Askøy kommune har i mange år ikke vært godt nok håndtert. Vannskandalen er et resultat av dårlig planlegging og manglende rutiner. Folk har blitt syke uten grunn. ??

Vestland Piratparti er opptatt av at skandalen ikke skal bære preg av en heksejakt mot enkeltpersoner, men at avvik og dårlige ordninger må forbedres.

Alle høydebasseng må jevnlig testes for å avdekke forurensning/smitte. Interne rutiner i kommunen må forbedres.

Denne saken viser også hvorfor innsyn i offentlig sektor er viktig. Uten innsyn forminsker folkets makt over egen situasjon.

Piratpartiet mener at brudd på offentlighetsloven må straffes.

tirsdag, april 16, 2019

Styret i Vestland Piratparti støtter Julian Assange

 Vi i styret i Vestland Piratparti vil uttrykke vår sterke støtte til Julian Assange og vår sterke fordømmelse av den behandlingen han har blitt utsatt for. Han bør bli belønnet for sin handling, ikke straffet. En som avslører kriminelle handlinger bør selvsagt belønnes, ikke straffes. Det er helt klart et brudd på hans menneskerettigheter, retten til å bevege seg fritt osv. Han har blitt holdt i detensjon i syv år, i praksis blitt fengslet uten lov og dom og mer venter.
 Alle angrepene på han må og bør bli sett i denne sammenheng. De virker rett og slett ikke troverdig overhodet og fremstår som ren propaganda og forsøk på mistenkeliggjøring.
 Han bør settes fri med en uforbeholden unnskyldning fra Britiske myndigheter omgående. Han bør få erstatning for urettmessig forfølgelse, ettersom hans "forbrytelser" er å ha delt viktig informasjon om korrupsjon, maktmisbruk og forbrytelser mot menneskeheten.

  For styret
  Ståle Olsen (leder)
  Olav Handeland (nestleder)

onsdag, februar 20, 2019

Sanne spørsmål, usanne svar

  Mine ord til utenriksminister Søreide i aulaen på Universitet i Bergen 19. februar:
  Du kalte NATO en forsvarsorganisasjon. Det er en god del av oss som faktisk ser på NATO som en angrepsorganisasjon. Er ikke NATO rent faktisk en stor del av problemet i dagens verden med den konstante aggresjonen mot andre regimer, som i Syria, Libya og Venezuela?

  Svaret hun ga er ikke verdt å dvele mye ved. Det er dog verdt å merke seg at hun påpekte at NATO brukte artikkel fem under invasjonen av Afghanistan og at det massive angrepet på Libya «var sanksjonert av FN». Måten hun sa det på ga helt klart et inntrykk av at det unnskyldte alt som ble gjort der.
  Hun kom også med helt utrolige bortforklaringer når hun skulle forsvare norsk våpeneksport etter et annet spørsmål.

  Søreide var helt klart kommet til Bergen for å hygge seg. De som arrangerte det hele gjorde alt for a bekrefte det inntrykket. Hennes tale var av den sedvanlige overfladiske sorten. Det er helt utrolig at det er mulig å snakke så lenge og knapt si noe som helst. Den ekstremt vennlige offisielle intervjueren var ikke i nærheten av å stille henne skikkelige spørsmål.
  Publikum fikk bare lov til å stille fire spørsmål og ingen oppfølgingsspørsmål, noe som vel sier alt om kvaliteten på arrangementet.

torsdag, januar 24, 2019

Bryte grusomhetstyranniet

  Jeg var tilstede da Hanne Heszlein-Lossius berettet fra fyktningeleierene i Hellas på Bergen Offentlige Bibliotek i går. Det var sterkt. Jeg kjente til alt fra før. men å høre det sammenfattet gjorde vondt langt inn i hjerterøttene. Vi trenger å omfavne "Godhetstyranniet" og si et rungende NEI til det rådende grusomhetstyranniet. Vi må innføre grunnleggende anstendighet i norsk asylpolitikk som et et høyst nødvendig første skritt. Regjeringen og opposisjonen på Stortinget har begge feilet grusomt. Den norske befolkningens holdning til det er også forferdelig. Som Hanne sier, så er det noe det norske folk har valgt, og det er en av flere ting vi må ta tak i.

tirsdag, januar 22, 2019

Piratprosjektet - forvandling og forandring


  Første utkast, før noen partipolitisk påvirkning.

  Dagens samfunn er for stort og uhåndterlig. Det umenneskeliggjør mennesket og ødelegger naturen, ødelegger selve menneskenes livsgrunnlag, våre muligheter til overlevelse. Det krever store og fundamentale endringer. Det må blant annet skaleres kraftig ned. Dette er dog ikke negativt. Det kan og bør bli en enorm berikelse for oss hvis det gjøres skikkelig, med en grundig plan.
  Det følgende kan gjøres i ethvert samfunn, og har også blitt gjort mange ganger før. Men nyvinninger innen teknologi har også gjort det lettere for dagens mennesker å gjøre det, å tilpasse seg en ny virkelighet.

  1.  Sentraliseringen må snus. Folk må oppmuntres til i sterkest mulig grad å gjøre mest mulig lokalt. Nedleggelsen av lokale sykehus må stanses. Utviklingen må snus fullstendig i forhold til dagens praksis. Piratpartiet vil satse på lokalt selvstyre og levevei. Effektivitetshysteriet må vekk. Folk må bli viktigere enn profitt. Helse, transport og andre essensielle behov i menneskenes liv må ikke være drevet av profitt. Alle viktige ting bør være en offentlig oppgave.

  2. Urbant jordbruk har et enormt potensial, både for matforsyning, energiforsyning og enkeltmenneskers og gruppers sanne uavhengighet fra alle maktkonsentrasjoner. En hel by kan dekkes av planter. Kineserne har allerede planlagt en slik by og hensikten er å gjøre det alle steder. Tak og vegger utvendig kan dekkes. I tillegg til å produsere enorme mengder mat vil plantene også isolere bygningene. Innvendig dyrking kan også brukes til å dyrke mat og også produsere energi. Individer og grupper kan dyrke sin egen mat og ikke lenger være avhengig av butikkvarer. Fordelene med nulltransport er også åpenbare.
  Langtransport bør tilhøre fortiden.

  3. Solpaneler som tak på boliger og bygninger er allerede noenlunde samme pris som vanlig takstein og er faktisk en bedre, mer solid løsning. Et hus eller en bygning som bruker solpaneler og andre tiltak kan også til og med produsere mer energi enn det bruker. En dobbeltseier.
  På sikt vil kraftselskaper bli overflødig. Ethvert individ og eller gruppe kan produsere nøyaktig så mye kraft som de til enhver tid trenger. Da kan man også faktisk snakke om å gi fossefallene tilbake til naturen. En demning har alltid vært direkte ødeleggende for et gitt lokalt økosystem.

  4. Det må virkelig satses på kollektivtransport, i langt større grad enn hva som blir gjort i dag. Jo mer lokal og langtrekkende jernbane tar over transporten av folk og varer, jo bedre. Fly blir overflødig utenom mellom kontinenter. All privat bilbruk i byer bør opphøre. Først må kollektivtransport bygges ut slik at den kan brukes til alt, for eksempel også til enkel og rask kjøring mellom hjem og barnehager. Så bør bilens tid i tettbygde strøk være fordi. Å bygge nye veier i dag er fullstendig sinnssykt. Det bør ikke bygges en eneste ny vei noen steder.

  5. Et utvidet, altomfattende, utvetydig «grønt skifte» bør ikke motkjempes, men omfavnes. Det landet som er først ute her vil ikke få en masse ulemper, men få et enormt forsprang på alle andre.

  5a. All oljeproduksjon må avvikles så snart som praktisk mulig. Å ikke gjøre det er kollektivt selvmord. All plastproduksjon bør også stanses. Oljen blir enda en overflødig ressurs.

  6. Alle innbyggere må oppmuntres til sann uavhengighet og kritisk tenkning fra fødselen av. Halvparten av timene i skolen bør brukes til dette. Undersøkelser har vist at det fører til at barn lærer fag bedre, ikke dårligere under slike forhold.

  7. En Borgerlønn man kan leve godt av, gitt uten betingelser bør være en integrert del av et større, fleksibelt opplegg som også takler noen av de potensielle farene ved ordningen.
  Ved siden av å frigjøre menneskenes liv, gi oss tid til å leve vil dette også frigjøre enorme resurser som i dag blir sløst vekk i byråkrati. At NAV blir borte er knapt noen tragedie. Det bør dog beholdes et ørlite kontor som kan brukes til eventuelle nødutbetalinger.

  Målet må være mennesker og grupper av mennesker som ikke lar seg styre av verken private eller offentlige maktsentra og som kan overleve på egen hånd. Det er sant at jo lenger avstand det er fra beslutningstaker til de som blir berørt av beslutningen, jo dårligere blir resultatet.
  Norges innbyggere, som nesten alle i hele verden er altfor avhengig av hendelser utenfor deres kontroll. Norsk selvforsyningsgrad er elendig. Nordmannens selvstendighet og kritisk tenkning er elendig. Vi må ta fatt i alt det som beskrevet her med en fleksibel tilnærming der man er forberedt på mulige hinder og skjær i sjøen.
  Lokalstyre med sann makt kontra sentralt er helt klart veien å gå. Det som trengs er et robust, men fleksibelt system som er i stand til å takle til dels kraftige humper i veien, ett som vektlegger samarbeid, ikke konkurranse, vennlighet, ikke grusomhet.  Forsvarspolitikk

  1. Norge må jobbe for at NATO skal forlate sin globale aggressive agenda og vende tilbake til ordningen som eksisterte før «Nye Nato» ble etablert. Hvis ikke NATO gjør det må Norge trekke seg helt ut av NATO. Det må utarbeides alternativer til NATO-medlemskap, hvis det skulle bli nødvendig.

  2. Det må ikke stasjoneres noen fremmede styrker i Norge.

  3. Norge må støtte, uten forbehold det verdensomspennende forbudet mot atomvåpen. Atomvåpen skal aldri bli brukt av Norge eller av land Norge allierer seg med. Hvis et land har atomvåpen skal ikke Norge alliere seg med det.

  4. Man må slutte å snakke om sikkerhetspolitikk og begynne å snakke om fredspolitikk, og om fredstrening, istedenfor krigstrening. Stater som omfavner krigen, som USA har gjort lenge må reageres mot. USAs innflytelse i verden må bekjempes.

 5. Den antirussiske propagandaen må opphøre. Russland er ingen trussel mot vestlige land. Vestlige land må slutte å være en trussel mot Russland.

 6. Norge skal utelukkende delta i militære fredsoperasjoner godkjent av FN og si nei til dem også på selvstendig grunnlag hvis de er tvilsomme eller det på noen måte er sådd tvil om deres integritet.
  Overvåkning

 1. All overvåkning må bli ulovlig ved lov, med strenge straffer for brudd. Private selskaper, grupper eller enkeltpersoner skal ikke drive med overvåkning. Stater og deres hemmelige tjenester og politi skal ikke bedrive overvåkning, verken direkte eller indirekte.

 1a. Ett eneste unntak er overvåkning av sengeposter med dødssyke pasienter på sykehus.

 2. Innsamling av informasjon uten en persons uttrykkelig enighet må bli forbudt. Bruk av digitale informasjonskapsler må bli forbudt. En person skal ikke kunne tvinges til å godta det når vedkommende underskriver en kontrakt eller på noen måte tvinges. Hvis så skjer er kontrakten og avgjørelsen ugyldig.

 3. Opplysninger innsamlet på ulovlig vis skal aldri brukes til noe, verken i offentlige eller private tvister eller i noen sammenheng som kan skade eller tenkes å skade en gitt person.
  Farvel til forsiktighetslinjen

  Stanley Kubrick sa at hvis man kan snakke om et problem på en elegant måte gir man inntrykk av at det er løst. Jeg er helt enig.
  Enda en ting galt blant mange i dagens samfunn er at et budskap må bli presentert i en pen innpakning.